Regulamin serwisu internetowego mojabombka.pl

 1.  
 2. § 1  Postanowienia ogólne
 3. 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki korzystania ze strony www.mojabombka.pl oraz zasady sprzedaży produktów (zwanych dalej “Produktami”) przez firmę Moja Bombka, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 4. 1.2.   Właścicielem Serwisu www.mojabombka.pl jest: Outlet Ciuszek Izabela Szupłak, ul. Kolista 29/46, 40-486 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 954-281-24-43, REGON 385510978
 5. 1.3.  Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
 6. 1.4. Adres korespondencyjny:  Outlet Ciuszek Izabela Szupłak, Kolista 29/46, 40-486 Katowice.
 7. 1.5. Regulamin określa:
  a) warunki korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu,
  b) zasady przyjmowania i realizacji przez Sprzedawcę zamówień Klienta,
  c) formy i zasady płatności,
  d) warunki składania reklamacji i prawo odstąpienia od Umowy,
  e) zasady i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy.

1.6. Wszystkie produkty zamawiane w Sklepie przez Klienta są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych

 

§ 2  Definicje

 1. Sprzedawca –  Outlet Ciuszek Izabela Szupłak, ul. Kolista 29/46, 40-486 Katowice,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 954-281-24-43, REGON 385510978,  Właściciel oraz Administrator Sklepu internetowego, prowadzący Sprzedaż Towarów pod adresem www.mojabombka.pl
 2. Moja Bombka –  sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.mojabombka.pl, prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.
 3. Zamawiający –  osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca  zakupów w www.mojabombka.pl, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
  1. Użytkownik –  osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, odwiedzająca stronę www.mojabombka.pl, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Moja Bombka w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.mojabombka.pl prowadzonego przez Outlet Ciuszek Izabela Szupłak (niniejszy dokument).
 5. Towar –  przedmioty sprzedaży oferowane przez Moja Bombka. Oferowane Towary są fabrycznie nowe i wolne od wad.
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Koszyka i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Dane osobowe  – dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia.
  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  1. Cena – cena Towaru znajdująca się  w opisie Towaru. Cena nie zawiera kosztów dostawy
   1. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
    1. Płatność – łączna zapłata za złożone Zamówienie, zawierająca Cenę oraz Koszt dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 

§ 3  Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.  

W świetle powyższego informujemy, że:

3.1. Administratorem danych osobowych  jest Firma Outlet Ciuszek Izabela Szupłak, ul. Kolista 29/46, 40-486 Katowice.

3.2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do sfinalizowania Zamówienia.

3.3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolista 29/46, 40-486 Katowice lub mailowo: kontakt@mojabombka.pl

3.4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

3.5. Kupującemu przysługują następujące prawa:

-prawo dostępu,
-prawo sprostowania oraz usunięcia swoich danych,
-prawo ograniczenia ich przetwarzania,
-prawo do ich przenoszenia,
-prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
-prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

3.6. Dane udostępnione Administratorowi nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

3.7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, licząc od dnia założenia zamówienia w sklepie internetowym.

 

§ 4  Warunki ogólne

4.1. Użytkownik może korzystać z serwisu Moja Bombka za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.

4.2. Składanie Zamówień w Moja Bombka odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

4.3. Dokonanie Zamówień nie wymaga zakładania konta w serwisie Moja Bombka.

4.4. Zamawiający oświadcza, że przez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.

4.5. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji jego danych, wskazanych przy zakładaniu konta w Sklepie, w drodze kontaktu przez e-mail lub telefonicznego

4.6. Zdjęcia i wizualizacje Towarów w serwisie Moja Bombka mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

 

§ 5   Realizacja zamówienia

5.1. Dokonywanie Zamówień odbywa się poprzez jednorazowe złożenie zamówienia w serwisie Moja Bombka. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

5.2. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

5.3. Ceną wiążącą Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.

5.4. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, parametry indywidualne,  sposób przesyłki oraz forma płatności.

5.5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.

5.6. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest  podać adres e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy.

5.7. W momencie kliknięcia przycisku „Zapłać” Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

5.8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu informację zawierającą szczegóły zamówienia oraz aktualny status Zamówienia.

5.9. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Moja Bombka, Cen oraz Kosztów, pod warunkiem, że zmiany te nie mają wpływu na złożone już Zamówienie.

5.10. W określonych przypadkach Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia lub wymagać dokonania płatności na konto.

5.11. Do każdego złożonego zamówienia sprzedający wystawia paragon fiskalny, lub na życzenie kupującego fakturę (stawka VAT: zwolniony)

5.12. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. W tym wypadku Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki.

5.13. W razie odstąpienia od umowy uważana ona jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5.14. Towar zwracany powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Sprzedawca posiada prawo do obniżenia wartości Przedmiotu, a tym samym potrącenie jego należności.

 

§ 6   Płatności

6.1. Sprzedawca akceptuje poniższe metody płatności:

6.1.1 Przelew bankowy

6.1.2. Przez system płatności internetowych Przelewy24

6.1.3. Przez system płatności internetowych PayPal

6.2. Serwis, w zakresie obsługi płatności realizuje zamówienia samodzielnie lub przy współpracy z Przelewy24. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Przelewy24  są przekazywane  PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.

6.3. Serwis, w zakresie obsługi płatności realizuje zamówienia samodzielnie lub przy współpracy z Paypal. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Przelewy24  są przekazywane PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

6.4. Do każdego złożonego zamówienia sprzedający wystawia paragon fiskalny, lub na życzenie kupującego fakturę (stawka VAT: zwolniony)

 

§ 7   Dostawa 

7.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich, Poczty Polskiej, automatów Paczkowych lub przez odbiór osobisty.

7.3. Zamawiający ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na stronie terminami dostaw.

7.4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 4 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.

 

§ 8   Zwroty i reklamacje   

8.1. W przypadku stwierdzenie uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji.

8.2. Reklamacje w formie pisemnej należy składać z formularza kontaktowego, pisemnie na adres: kontakt@mojabombka.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Outlet Ciuszek Izabela Szupłak, Kolista 29/46, 40-486 Katowice z dopiskiem „reklamacja”.

8.3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Klienta.

8.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

8.5. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

8.6.  Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Moja Bombka.

8.7. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.  Maksymalny poziom rekompensaty/ odszkodowania za reklamowane przez Klienta zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

8.8. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

8.9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm.

8.10.  Każdy Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w Moja Bombka w terminie do 14 dni od dnia dokonania jego dostawy.

8.11. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)

8.12. Moja Bombka ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania.

 

§ 9   Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.mojabombka.pl/regulamin.

9.2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość z wyprzedzeniem 14 dni. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian

9.3. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego i Kodeksu Cywilnego.

9.5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać w sposób polubowny.

9.6. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

9.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.11.2020r.

 

Polityka Prywatności i plików cookies

Shopping Cart